Pedagogia tolerancji w praktyce

Zapoznaj się z filmowym wprowadzeniem do projektu Pedagogia Tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą przygotowanym przez Księdza Profesora Zygfryda Glaesera. 


Dowiedz się, czym jest idea pedagogii tolerancji i jak ją można realizować w codziennym spotkaniu z drugim człowiekiem.

Jak jest cel Pedagogii Tolerancji?

 

Celem Pedagogii Tolerancji jest kształtowanie myślenia, postaw i zachowań dotyczących drugiego człowieka, opartych na poszanowaniu jego godności, bez wykluczania, kategoryzowania i wartościowania na lepszych i gorszych, swoich i obcych. Bez względu na kolor skóry, religię, przynależność narodową czy społeczną, kulturę, światopogląd, orientację seksualną czy stopień zamożności.

Czym jest Pedagogia Tolerancji?

 
Pedagogia Tolerancji oznacza proces formowania człowieka wewnętrznie silnego, świadomego wartości, na których buduje własną tożsamość, rozumiejącego inność w drugim człowieku. Realizuje się przede wszystkim w spotkaniu z drugim człowiekiem, zwłaszcza wtedy, gdy traktowany jest on osobowo, a nie przedmiotowo. Ważną rolę w procesie pedagogiczno – formacyjnym odgrywa pedagog, który jest swego rodzaju mistrzem, autorytetem, uczącym i prowadzącym, którego się słucha i za którym chce się podążać.

Jaki był Jan Paweł II?

 

W proponowanej szkole Pedagogii Tolerancji chcemy podążać za Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II. To Mistrz, który swoim nauczaniem i przykładem życia otwartego na drugiego człowieka uczy, formuje i wychowuje. Kochał cały świat i wszystko, co na nim żyje. Był tolerancyjny i wrażliwy zwłaszcza na ludzką krzywdę i wykluczenie. Reagował na ludzkie problemy, starał się każdego zrozumieć i każdego duchowo wspierać. Stał się wszystkim dla wszystkich. Swoim sposobem bycia przyciągał do siebie ludzi. Chętnie wchodził w dialog z drugim człowiekiem. Wsłuchiwał się w ludzkie sprawy. Był szczególnie wrażliwy na niedolę i cierpienie chorych. Chętnie spotykał się z rodzinami, troskliwą opieką otaczał ludzi uzależnionych. Pielgrzymując po całym świecie, okazywał otwarte serce dobrym i złym, chorym i zdrowym, biednym i bogatym, tym o innej kulturze i wierze. Jego tolerancja i przyjaźń do ludzi były widoczne na każdym kroku. Żył zgodnie z biblijną zasadą, że zło należy dobrem zwyciężać. Spotykał się z młodymi, rozmawiał z nimi na różne tematy, żartował, zachęcał do bycia mocnym w wierze. Budował z młodzieżą wspólnotę w Chrystusie, uczył modlitwy, miłości do Boga i szacunku do drugiego człowieka. Zawsze otwarty, dobry i wyrozumiały.

Jakie są nauki płynące od Jana Pawła II?

 

To właśnie Karol Wojtyła, Jan Paweł II, może być dla współczesnego człowieka, zwłaszcza dla ludzi młodych, tym niezwykłym Mistrzem w szkole Pedagogii Tolerancji. Od niego uczymy się postawy tolerancji, której przy zachowaniu własnej tożsamości, towarzyszą otwartość na innych oraz szacunek i stała troska o nich. Gdzie fides et ratio wzajemnie się dopełniają, nie rywalizując ze sobą. To Jan Paweł II był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, które stały się swego rodzaju wędrownym uniwersytetem Pedagogii Tolerancji. Chcemy tym tropem podążać za Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II, wstępując do jego szkoły tolerancji w różnych miejscach świata, tak jak to czynili ludzie młodzi, którzy przyjmowali jego zaproszenie do uczestniczenia w tym wielkim, światowym, pedagogiczno – duchowym wydarzeniu.

Społeczna odpowiedzialność nauki

Niniejszy portal, aplikacja mobilna "Tolerancja w praktyce" oraz wszelkie opracowania merytoryczne są owocem prac prowadzonych w ramach grantu “Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą”, konkurs MNiSW z dnia 3 lipca 2019 r. w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, numer projektu SONP/SP/461712/2020.

Rada naukowa projektu

Projekt realizowany jest przez zespół merytoryczny pod kierunkiem ks. prof. Zygfryda Glaesera, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski. Zasadniczym celem zadania jest usprawnienie procesu komunikacji pedagogiczno-społecznej w zakresie pedagogii tolerancji w oparciu o nauczanie „przesłanie życia” Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

“Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”